:: แบบฟอร์มทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ::

      แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครัวเรือนเกษตรกร) 

      แบบคำร้องขอปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นิติบุคคล) 

      แบบคำร้องอื่นๆ 
                 > แบบคำร้องขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

                 > แบบปรับปรุงข้อมูลสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร
                 >
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.)
                 >
แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน
                 >
หนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการเกษตร
                 >
หนังสือรับรองการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร ยกเว้น ไม้ผลไม้ยืนต้น  (ใช้เฉพาะพื้นที่ที่ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์แล้วเท่านั้น)
                 >
หนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์

     :: แบบฟอร์มวิสาหกิจชุมชน (วสช.) ::

      แบบคำขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.01)

      แบบคำร้องคัดค้านการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.02)

      แบบคำขอดำเนินกิจกำรต่อของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03)

      แบบคำร้องขอเพิกถอน หรือ ยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.04)

      แบบคำร้องขอปรับปรุงทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.05)

      แบบคำร้องอุทธรณ์คัดค้านการไม่รับจดทะเบียน หรือ เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.06)

      แบบคำร้องทั่วไปวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.07)

      แบบคำขอแจ้งรายละเอียดสินค้า/ บริการ ของวิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบสินค้า 01)

      หนังสือการมอบอำนาจให้ทำการแทนวิสาหกิจชุมชน / เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

      รายละเอียดการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

    :: แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ::

      แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GIC.01)

      แบบฟอร์มคำขออนุญาตใช้ตรำสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศาสตร์ (แบบ สช.09)

     :: ดาวน์โหลดการใช้งานอื่นๆ ::     

      ฟอนต์ไทยสารบรรณ "TH Sarabun IT๙"

      ไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ passbook รุ่น PR9

      LOGO กรมส่งเสริมการเกษตร

      LOGO จังหวัดนนทบุรี

      LOGO ศพก./แปลงใหญ่


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872