*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
     วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมจัดอบรมการบริหาร
  จัดการทุเรียนอย่างยั่งยืน โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์
  สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน ปี 2564 ณ วัดขวัญเมือง
  หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง ...
 

      วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมจัดกระบวนการ
  เรียนรู้ระยะที่ 1 ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอนุรักษ์
  พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...
 

      วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
  หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขอ
  อนุญาตปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY ...


D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2565
   กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชน
     เกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

  
การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564
  
 ข่าวส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล

 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
 >
ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 >
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 > ประจำเดือน มิถุนายน 2564
 > ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 > ประจำเดือน เมษายน 2564

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::