*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
     วันที่ 18 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูล
  กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ปี 2565 (ทบก)
  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางรักน้อย หมู่ 5
  ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนท
บุรี 

     วันที่ 17 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูล
  กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ปี 2565 (ทบก)
  ณ ศาลาวัดบางรักน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...
   

     วันที่ 16 มีนาคม 2565 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงข้อมูล
  กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร ปี 2565 (ทบก)
  ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านประมง)
หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...


D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2565
   กรมส่งเสริมการเกษตรรับสมัครเยาวชนเกษตรเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชน
     เกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

  
ข่าวส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูล

 > ระบบสารสนเทศสำนักงานเกษตรอำเภอ
 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
 >
ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน สิงหาคม 2565
 >
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
 >
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
 >
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 > ประจำเดือน เมษายน 2565

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::