การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565 

      สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ขอแจ้งให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี มาแจ้ง
   ความประสงค์ขอต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 1-30 มกราคม 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
   เมืองนนทบุรี ตามวัน เวลาราชการ ...
 

        แบบคำขอดำเนินกิจการต่อ ของ กลุ่มวิสากิจกชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (สวช.03)  
        ข้อบังคับหรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก  
        แผนประกอบการวิสาหกิจชุมชน  
        แบบแสดงผลการดำเนินงานสำหรับวิสาหกิจชุมชน  
        
แบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
  
        แบบคำขอแจ้งรายละเอียดสินค้า/ บริการ ของวิสาหกิจชุมชน/ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (แบบสินค้า 01) 
        แบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน  

หมายเหตุ !!! หากไม่มาต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน จะถูกเพิกถอนทะเบียน

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872