ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูของเกษตรกรรายใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
... ณ หมู่ที่ 1,3 ตำบลบางรักน้อย และหมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี    ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุง ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรรายใหม่ เยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน
   ณ หมู่ที่ 1,3 ตำบลบางรักน้อย และหมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872