ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร ปี 2565
... ณ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี...

          วันที่ 16 มีนาคม 2565 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมาย นายเฉลิมศักดิ์ ผมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริม
    การเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี 2564 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมการเกษตร
    ของเกษตรกร ปี 2565 ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านประมง) หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872