เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

... ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อนุรักษ์พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

          วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี
   เข้าร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหาความต้องการของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ
   การเกษตรกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
   ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรอนุรักษ์พันธุ์ไม้และไม้ผลเมืองนนท์ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872