เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
... ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า ...

          วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวภัทรพร สาเทศ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี
   เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมีที่ปรึกษา
   รัฐมนตรีว่าการกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้มีหัวข้อการอบรม ที่สำคัญ ได้แก่
   การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประโยชน์และโทษของสารเสพติดให้โทษประเกท 5 (กัญชา) การขออนุญาตปลูกและสถานที่ปลูกให้ถูกต้อง
   ตามกฎหมายการเลือกสายพันธุ์กัญชาและกัญชง การเลือกโรงเรือนในการปลูก การปลูกกัญชาให้ได้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ การปลูก ดูแลรักษา
   การเก็บเกี่ยว และแปรรูปกัญชา เป็นต้น ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน THAI HERB CITY หมู่ที่ 2 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ...


สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872