ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

     ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
     สินค้าหลัก : ทุเรียน
     พื้นที่เป้าหมาย : 1,180.60 ไร่
     เกษตรกรเป้าหมาย : 629 ราย
     สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
      พิกัด : Latitude 13.85398 Longitude 100.46722, Zone 47 X 658562 Y 1532064

      ระดับการพัฒนาของศูนย์ :
     แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :

  ชื่อเกษตรกรต้นแบบเจ้าของแปลงเรียนรู้ : นางเบญจวรรณ ออไอสูญ
  ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
  เบอร์โทรศัพท์ : 081-3763396
  สถานการณ์ของพื้นที่ :
1. พื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวนทุเรียน
                                         เนื่องจากทำมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และต้องการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองดั้งเดิมไว้
                                     2.
ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาสำคัญคือภาวะน้ำเค็ม
  แนวทางการพัฒนา : การจัดการดูแลสวนทุเรียน
  เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เรียนรู้ : ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้กับต้นทุเรียน
  การนำไปใช้ประโยชน์ : การบริหารจัดการสวนทุเรียนให้มีคุณภาพ
  หลักสูตรเรียนรู้ : 1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่ใช้กับต้นทุเรียน
                              2. การผลิตปุ๋ยหมักกองแห้ง
                              3. การทำเกษตรแบบปราณีต

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872