*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
   วันที่ 12 มกราคม 2564 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำ
  การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจ
  ชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและครอบครัว
  ศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี ...
  

  วันที่ 11 มกราคม 2564 ลงพื้นที่สำรวจแปลงเกษตรกร
  พร้อมทั้งอธิบายและให้คำแนะนำหลักเกณฑ์การปรับปรุงและ
  ขึ้นทะเบียนทะเบียนเกษตรกร ณ สวนเกษตรกร หมู่ที่ 6
  ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

   วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรผู้นำ
  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6
  ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...

D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2564
   การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564
  
โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19
  
 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 3)
   รณรงค์การหยุดเผาตอซังฟางข้าว ปี 2563

ข้อมูล

 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 12 มกราคม 2564 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 11 มกราคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 8 มกราคม 2564
 >
ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 7 มกราคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 6 มกราคม 2564

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 >
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 > ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 > ประจำเดือน กันยายน 2563

 > ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::