*~. กรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
 

D O A E
Mueang Nonthaburi

 :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
       สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ขอเชิญเกษตรกรที่มีความต้องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
 ของอำเภอเมืองนนทบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามเวลาราชการ หลักฐานการขึ้นทะเบียนดังนี้
             1. บัตรประจำตัวประชาชน 
             2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
             3. เอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงที่ทำการเกษตร เช่น โฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่าที่ดิน
             4. รูปถ่ายแปลงการเกษตร ต้องมีเกษตรกรในภาพ     จำนวน 4 ภาพ  << ตัวอย่าง >>
             5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว     จำนวน 1 ภาพ  << ตัวอย่าง >>
       ***เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถนำเล่มทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว)
 มาปรับปรุงที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีได้  ส่วนเกษตรกรรายใหม่ที่จะขอขึ้นทะเบียน
 ให้ไปขึ้นทะเบียนตามสำนักงานเกษตรอำเภอที่มีพื้นที่การเกษตร

ข้อมูลสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองนนทบุรี
 
 
 
 
 

:: รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม ::

ค่าความเค็มประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

0.38

ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://water.rid.go.th/

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
โทรศัพท์ และ โทรสาร 02-589-1872

E-Mail : Kasetmueangnon@gmail.com
:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::
AmazingCounters.com