*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน
  ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ
  คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  (ศพก.) ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ...
 

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 จัดประชุมเชื่อมโยง
  การดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่
  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
  อำเภอเมืองนนทบุรี หมู่ 6 ตำบลบางกร่าง ...
    

     วันที่ 26 มกราคม 2566 ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงตรวจสอบ
  ข้อมูลกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรและให้คำแนะนำ
  ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย
  ณ พื้นที่ตำบลไทรม้า และตำบลตลาดขวัญ ...


D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   แผนการตรวจประเมินแปลง (GI) "ทุเรียนนนท์" และ "มะม่วงยายกล่ำ"
   นนทบุรีการันตี
 
 
ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง
   ประชาสัมพันธ์มิให้ผู้ใดจัดจำหน่ายพันธุ์กล้าทุเรียนส่งออก

ข้อมูล

 > ระบบสารสนเทศสำนักงานเกษตรอำเภอ
 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
 >
ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 >
ประจำเดือน เมษายน 2566
 >
ประจำเดือน มีนาคม 2566
 >
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 > ประจำเดือน มกราคม 2566

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::