*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
  วันที่ 20 พ.ค. 63 ร่วมกันปลูกต้นทุเรียน พันธุ์หมอนทอง
  กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
  ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อำภเอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี ...

  วันที่ 9 พ.ค. 63 รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
  โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของ
  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ สำนักงานเกษตร
  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ...
 

  วันที่ 23 ม.ค. 63 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการ
  ด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ณ ศาลา
  การเปรียญวัดประชารังสรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอ
  เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
...
 

D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   มาตรการเยียวยาเกษตรกรจากสถานการณ์ COVID-19   
   การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2563
 
  รณรงค์การหยุดเผาตอซังฟางข้าว ปี 2563 
   เกษตรกรร่วมใจรับมือภัยแล้ง ปี 2563

ข้อมูล

 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 >
ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2563
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 >
ประจำเดือน มกราคม 2563
 > ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 > ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

 > ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::