*~. ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ .~*
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต์ส่วนราชการใน
จังหวัดนนทบุรี
ระบบสารสนเทศ
กรมส่งเสริมการเกษตร
      วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและสำรวจ
  แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อติดตามผลผลิตทุเรียน ปี 2564
  
ณ สวนเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี ...

      วันที่ 29 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและสำรวจ
  แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อติดตามผลผลิตทุเรียน ปี 2564
  
ณ สวนเกษตรกร หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี ...

       วันที่ 22 เมษายน 2564 ออกพื้นที่เยี่ยมเยียนและสำรวจ
  แปลงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อติดตามผลผลิตทุเรียน ปี 2564
  
ณ สวนเกษตรกร หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี
  จังหวัดนนทบุรี ...


D O A E
M U E A N G
N O N T H A B U R I
     

  ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

   ข่าวส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
   การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปี 2564
  
โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19
  
 โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (ระยะที่ 3)
   รณรงค์การหยุดเผาตอซังฟางข้าว ปี 2563

ข้อมูล

 > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 > ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 > ทำเนียบคณะกรรมการ อกม. ปี 62 - 65
 > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร
 > แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร

รายงานสถานการณ์น้ำเค็ม

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 21 มกราคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 20 มกราคม 2564
 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

 > ค่าน้ำเค็มประจำวันที่ 18 มกราคม 2564

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช

 > ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 >
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 > ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 > ประจำเดือน กันยายน 2563

 > ประจำเดือน สิงหาคม 2563

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี (ชั้น 2)
ถนนรัตนาธิเบศร์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL :
Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872

:: สถิติจำนวนผู้เข้าชม ::