การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2565 เพื่อรักษาสิทธ์การเข้าร่วมโครงการฯ

        สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี  ขอแจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม้ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
   สามารถขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หลังปลูกพืชแล้ว 15 - 60 วัน ...
               - การปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือสวนผสม บนพื้นที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
               - การปลูกผัก การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเห็ด บนพื้นที่ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป

        เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม  สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
   คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หน้า 21 ข้อ 2.1 >>> คู่มือทะเบียนเกษตรกรปี 64
 

        เกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่ หรือเกษตรกรรายใหม่ ให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่
   หากมีแปลงที่ทำการเกษตรหลายพื้นที่หลายอำเภอ  ให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงหลัก (อำเภอที่มีจำนวนแปลงมากที่สุด)
   ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคู่มือ
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร หน้า 21 ข้อ 2.2  >>> คู่มือทะเบียนเกษตรกรปี 64 

    **คำเตือน !!! กรณีเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนนานเกิน 3 ปี จะถูกยกเลิกบัญชีทะเบียนเกษตรกรทันที และหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ
   จากภาครัฐ

        หลักฐานการขึ้นทะบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
               1.  สำเนาบัตรประชาชน
               2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
               3.  โฉนดที่ดิน หรือสัญญาเช่าที่ดิน แปลงที่ทำการเกษตร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
               4.  รูปถ่ายหน้าตรง (เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียน) ขนาด 1 นิ้ว
               5.  ภาพพื้นที่แปลงการเกษตร (ภาพสี และต้องมีเกษตรกรในภาพ)
               6.  สมุดทะเบียนเกษตรกร (เฉพาะเกษตรกรรายเดิมที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร)

        แบบคำร้องทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ครัวเรือนเกษตรกร) 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี (Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office)
FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
E-MAIL : Kasetmueangnon@gmail.com
โทรศัพท์ & โทรสาร 02-589-1872