... ข่าวส่งเสริมการเกษตร ...

 วันที่ 30 กันยายน 2559  นายภฤศ  พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี  ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรหลังน้ำท่วม ณ ศบกต.บางไผ่       อ.เมืองนนทบุรี ...

 วันที่ 8 กันยายน 2559   เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เมืองนนทบุรี เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ปี 59 พร้อม ให้บริการปรับปรุงข้อมูล
      ทะเบียนเกษตรกร ณ วัดบางนา หมู่ 8 
ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ...

 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระดับอำเภอ
      ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ...

 วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นางอรัญญา ทรงบัณฑิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
      และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลบางกร่าง ...

 วันที่ 23 มิถุนายน 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ดำเนินงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
      ผลิตใหม่ ปี 2559
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6  ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี ...

 วันที่ 15 มิถุนายน 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ระดับอำเภอ
      ณ วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี ...

 วันที่ 30 พฤษภาคม 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตร
      แก่เกษตรกรรุ่นที่ 1 - 5 จำนวน 250 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ
หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมการติดตามการดำเนินงานโครงการ Zoning โดยนางวิมลพร ธิติศักดิ์
      ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ตำบลบางรักน้อย ...

 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 26 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 25 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 22 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 21 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 20 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 19 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
      ภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดการอบรมถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โครงการสร้างรายได้จาก
      พืชทดแทนนาปรังฯ ณ วัดขวัญเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง ...

 วันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือ'นนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
      จากภัยแล้ง ปี 2558/59 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า ...

 นายภฤศ พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
      ปี 2558/59 (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ...

 นายภฤศ พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง
       ปี 2558/59 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ...

 นายภฤศ พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ เกษตรกรฯ ปี 2558/59
      ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอเมืองนนทบุรี ตึกที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 ...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตำบลไทรม้า หมู่ที่ 6
     อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี  จัดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง ตามมาตรการที่ 1
      ณ วัดบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำเค็มรุก พื้นที่การเกษตร ปี 2559
      ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ...

- ปี 2558 -

 นายภฤศ พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจำตำบลต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผน
      พัฒนาอาชีพเกษตรกรฯ เมื่อวันที่  10 - 13 พฤศจิกายน 2558 ...

 นางอรัญญา ทรงบัณฑิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ออกติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางไผ่       อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ...

 นางอรัญญา ทรงบัณฑิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ต้อนรับ นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี และสื่อ TV.Springnews
      เพื่อประชาสัมพันธ์มะม่วงพันธุ์ยายกล่ำ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ...

 นายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะนิเทศติดตามงานระดับจังหวัด ได้มานิเทศติดตามงาน เพื่อชี้แนะการทำงาน และให้
      นโยบายตามระบบส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ...

 สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี จัดงานเทศกาลไม้ดอก ไม้ประดับ "พฤกษานนท์ 58" ณ บริเวณลานหน้าห้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์
      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 6 เมษายน 2558 ...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี  ดำเนินการโครงการเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านการ
      เกษตรแก่เกษตรกร  ณ วัดบางนา ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ...

- ปี 2557 -

 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการพัสดุ และการเงินประจำปี 2558 
      ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรีเข้าร่วมรับการอบรม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ...

 นายประทีป เหลือละมัย เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  จัดอบรมเกษตรกรให้ความรู้  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
      ประสิทธิภาพฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ...

 นายประทีป เหลือละมัย เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี นำเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรอำเภอเมืองนนทบุรี เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
      ณ วัดเพลง ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ...

 นายประทีป เหลือละมัย เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ปลูกไม้ผลยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ
      ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแก้วกาญจนาบางรักน้อย ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557...

 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมการจัดเวทีเรียนรู้  เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
      Smart Farmer  ณ ตำบลไทรม้า  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ...

 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี  และคณะดำเนินการสุ่มสำรวจตรวจเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยและยาป้องกันกำจัดศัตรูพืช  
      ณ หมู่ที่ 3  ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557...

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี เข้าร่วมงานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและคืนความสุขให้ชาวนา
      ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ...

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานปลอดภัย ครั้งที่ 1 (การทำเชื้อราโตรโคเดอร์ม่า)
      ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ...

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
      ทุเรียนนนท์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และแจกสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ วัดขวัญเมือง ตำบลบางกร่าง
      อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ...

 นายประพนธ์ ธูปะเตมีย์ เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี ให้สัมภาษณ์สื่อทางช่อง VOICE TV เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียนจากภัยน้ำเค็ม
      เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ...

_______________________________________________

Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office
Department of Agriculture Extension
Ministry of Agriculture and Cooperatives