อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี

นายภฤศ พรแสงพิรุณ
เกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี

02-591-1347, 02-589-1872

นายอนุรักษ์ บุรุษพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
02-589-1872
นางอรัญญา ทรงบัณฑิต
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
02-589-1872
นางสาวจิรารัตน์ ผ่องแผ้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
02-589-1872

นางสาวรัชนี ตรีเลิศลัญจกร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
02-589-1872
นางสุชีรา สุริยะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

02-589-1872
นายพิชิต นามบุบผา
พนักงานราชการ

02-589-1872

Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office
Department of Agriculture Extension
Ministry of Agriculture and Cooperatives