สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ อะไร
          คือ  เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว  GI
          จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่น ที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

   ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ อะไร
          คือ 
ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้า GI เพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติ
          ตามคู่มือ และแผนการควบคุมนั้นแล้ว

       สินค้า (GI) จังหวัดนนทบุรี

   GI ทุเรียนนนท์
          ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "ทุเรียนนนท์"
          รายชื่อผู้ขอรับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "ทุเรียนนนท์"
          หนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ทุเรียนนนท์"
          ข้อมูล GI ทุเรียนนนท์
  GI มะม่วงยายกล่ำนนท์
          ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "มะม่วงยายกล่ำนนท์"
          รายชื่อผู้ขอรับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "มะม่วงยายกล่ำนนท์"
          ข้อมูล GI มะม่วงยายกล่ำ
  GI กระท้อนห่อบางกร่าง
          ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "กระท้อนห่อบางกร่าง"
          รายชื่อผู้ขอรับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) "กระท้อนห่อบางกร่าง"
          ข้อมูล GI กระท้อนห่อบางกร่าง