... ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ ประจำปี 2562 ...
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


  ข้อมูลพื้นฐาน
พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)
ประชากร
(ราย)
จำนวน
(หมู่บ้าน)
พื้นที่
การเกษตร
(ไร่)

เกษตรกร
(ครัวเรือน)

ลักษณะ
ถือครอง
การเกษตร (%)
กลุ่มเกษตรกร องค์กร สถาบันเกษตรกร
(กลุ่ม/ราย)
ตนเอง
เช่า
แม่บ้าน
ยุว
เกษตรกร
วิสาหกิจ
ชุมชน
อาชีพ
เกษตร
รวม
12,674.00
61,802
27
1,319.07
1,066
96
4
5
2
63
1
71

  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (เรียงลำดับตามความสำคัญ)
ลำดับที่ ชนิดพืช ชนิดพันธุ์ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
1
 ทุเรียน  หมอนทอง, ก้านยาว ฯลฯ
1,165.47
615
2
 มังคุด
-
152.76
146
3
 กระท้อน
 ปุยฝ้าย ฯลฯ
37.62
38

  พื้นที่การเกษตรอื่นๆ
ลำดับที่ ชนิดพืช ชนิดพันธุ์ พื้นที่ปลูก
(ไร่)
จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
1
 ข้าว  กข.57
25.50
1

 สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป
ลำดับที่ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต ผู้ประสาน/เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จำหน่าย
1
 แปรรูปข้าว พันธุ์ กข.43
โรงสีข้าวเพื่อชุมชน
ตำบลบางไผ่

นายพนม จันทร์สอง
098-826-6014

ที่ทำการกลุ่ม (9101)
เลขที่ 106/5 หมู่ 3
ตำบลบางไผ่

2
 กระเทียมโทนดอง 3 รส

วิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน
เกษตรกรบางกร่างหมู่ที่ 4

นางวรรณา แจ่มนาม
086-005-2000
ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บางกร่าง
หมู่ 4
3
 แหนมซี่โครงหมู, หมูหยอง,
 หมูแผ่น, หมูสวรรค์
วิสาหกิจชุมชนธนัชพร

นางธนัชพร เฉลยปราชญ์
081-507-9582

ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ธนัชพร และตลาดนัดเกษตรกร
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี
4
 กล้วยอบ, กล้วยม้วน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บางรักน้อย

นางอุดม  ขันติวงษ์
081-441-6074

ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บางรักน้อย
5
 ขนมเบื้อง
วิสาหกิจชุมชน
ขนมเบื้องเมืองนนท์

นายเฉลิมพร ปรางทอง
085-080-8476

ตลาดนัดเกษตรกร
ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

 แหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร
ลำดับที่ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสาน/เบอร์โทรศัพท์ จุดเด่น / กิจกรรม
1
 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางไผ่ 
หมู่ 3
ตำบลบางไผ่

นายพนม จันทร์สอง
098-826-6014

แหล่งเรียนรู้จัดการดินปุ๋ย
2
 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางไผ่ 

หมู่ 3
ตำบลบางไ
ผ่

นายพนม จันทร์สอง
098-826-6014
แหล่งเรียนรู้จัดการศัตรูพืช
3
 ศพก. เครือข่ายตำบลบางกร่าง
หมู่ 3
ตำบล
บางกร่าง

นายอัครพนธ์  พ่วงสมจิตต์
061-735-3735

ไม้ดอก ไม้ประดับ,
การเพาะเห็ด
4
 สวนทุเรียนคุณไพศาล
หมู่ 1
ตำบลบางรักน้อย

นายไพศาล จั่นลา
081-801-6140

การทำปุ๋ยหมัก
5
 วิสาหกิจชุมชน 8 Rai Smart Farm
 (8 ไร่ สมาร์ทฟาร์ม)
หมู่ 4
ตำบลบางรักน้อย

นางอนงค์ สันติเพ็ชร
081-425-2671

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Young
 Smart Farmer
อำเภอเมืองนนทบุรี
หมู่ 5
ตำบลบางรักน้อย

นายกันตพงษ์ แก้วกมล
088-547-6212

ผักไฮโดรโปรนิกส์,
แปรรูปเกษตร
7
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไม้และ
 ไม้ผลเมืองนนท์
หมู่ 6
ตำบลบางรักน้อย

นางสาวหนึ่งฤทัย สังข์รุ่ง
089-773-7671

จำหน่ายกิ่งพันธุ์ทุเรียน
ไม้ผลตามฤดูกาล,
ขยายพันธุ์ไม้ผล
8
 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า  
หมู่ 1
ตำบลไทรม้า

นางพรทิพย์  ฉิมแป้น
091-724-5199

ผลิตยาหม่อง ลูกประคบ
9
 มูลนิธิชีววิถี
หมู่ 6
ตำบลไทรม้า
นางพรพิมล สิงหเสม
สวนผักคนเมือง การทำปุ๋ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

 แหล่งท่องเที่ยว (เชิงเกษตร/อื่นๆ)
ลำดับที่ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสาน/เบอร์โทรศัพท์ จุดเด่น / กิจกรรม
1
 สวนยายละมัย ตำบลบางกร่าง
หมู่ 6
ตำบลบางกร่าง

นายสำเริง  สุนทรแสง
089-300-2504

การบริหารจัดการสวนทุเรียน
2
 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ท่องเที่ยวไม้มงคล
 แก้วกาญจนาบางรักน้อย

หมู่ 2
ตำบล
บางรักน้อย

นางนงลักษณ์  ระงับภัย
087-717-8904

จำหน่าย เพาะ ขยายพันธุ์
ไม้ดอก ไม้ประดับ และแคสตัส
3
 วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวและจำหน่าย
 ไม้ดอก-ไม้ประดับ (ซอยช้าง)
หมู่ 3
ตำบลบางรักน้อย

นายกฤษณะ  แก้วประดิษฐ์
081-909-5598

แหล่งจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
และการจัดสวน
4
 บางรักน้อยทุเรียนนนท์
หมู่ 3
ตำบลบางรักน้อย

นางมะลิวัลย์ หาญใจไทย
087-030-3629

สวนทุเรียน
5
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Young
  Smart Farmer
อำเภอเมืองนนทบุรี
หมู่ 4
ตำบลบางรักน้อย

นายกันตพงษ์ แก้วกมล
088-547-6212

ผักไฮโดรโปรนิกส์,
แปรรูปเกษตร
6
 วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรไทรม้า
หมู่ 1
ตำบลไทรม้า

นางพรทิพย์  ฉิมแป้น
091-724-5199

ผลิตยาหม่อง ลูกประคบ
7
 มูลนิธิชีววิถี
หมู่ 6
ตำบลไทรม้า
นางพรพิมล สิงหเสม
สวนผักคนเมือง การทำปุ๋ย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
8
 วัดเฉลิมพระเกียรติ
หมู่ 3
ตำบลบางศรีเมือง

-

วัด และประติมากรรม
ปูชนียวัตถุ