ข้อมูลพื้นที่การเกษตร ปี 2559
อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี


ตำบล
กิจกรรมการเกษตร
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
นาข้าว
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชผัก
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ไร่
ราย
ตำบลบางกร่าง
1,174.65
379
22.56
26
-
-
14.35
12
5.67
9
ตำบลบางรักน้อย
353.32
136
13.23
14
25.50
1
6.75
13
3.50
3
ตำบลบางไผ่
173.71
80
5.06
8
-
-
10.39
8
2.56
4
ตำบลไทรม้า
521.08
182
16.81
11
-
-
-
-
2.14
3
ตำบลบางศรีเมือง
161.84
62
5.85
9
-
-
0.51
2
0.82
1
ตำบลสวนใหญ่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ตำบลตลาดขวัญ
26.40
7
37.00
2
-
-
-
-
-
-
ตำบลบางเขน
1.08
1
-
-
-
-
-
-
-
-
ตำบลบางกระสอ
1.92
2
-
-
-
-
-
-
-
-
ตำบลท่าทราย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวม
2,414.00
849
100.51
70
25.50
1
32.00
35
14.69
20

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ทะเบียนเกษตรกร (http://farmer.doae.go.th)


Mueang Nonthaburi Agricultural Extension Office
Department of Agriculture Extension
Ministry of Agriculture and Cooperatives